Přeskočit navigaci

Rostlinolékařský technik

Charakteristika

Rostlinolékařský technik zajišťuje oblast ochrany rostlin, skladování rostlinné produkce a provádění odborných služeb a pokusnictví na úseku ochrany rostlin s cílem zabezpečit ochranu spotřebitele a snižovat rizika spojená s aplikací a manipulací s přípravky na ochranu rostlin.

Činnosti

 • Běžná diagnostika škodlivých organismů, odběr vzorků pro laboratorní vyšetření a zabezpečení plnění "Mimořádných rostlinolékařských opatření".
 • Dohled na správné zacházení s prostředky na ochranu rostlin při respektování ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.
 • Dohled nad správným seřízením a následnou očistou aplikační techniky v ochraně rostlin.
 • Kontrola a vyhodnocení základních vegetačních faktorů ve vztahu k výskytu a šíření škodlivých organismů v krytých prostorách.
 • Kontrola dodržování opatření k ochraně včel, zvěře a dalších necílených organismů a vodních zdrojů.
 • Kontrola skladů a uskladněné rostlinné produkce, odpovědnost za správné skladování a bezpečnou přepravu přípravků při jejich přemísťování.
 • Podíl na zavádění preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organizmů.
 • Pravidelná kontrola zdravotního stavu pěstovaných rostlin a dle potřeby monitoring škodlivých organismů i mimo plochy pěstovaných plodin (rezervoáry škodlivých organismů).
 • Pravidelné školení pracovníků zacházejících s přípravky na ochranu rostlin z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
 • Řízení provádění ochranných zásahů v souladu se správnou praxí v ochraně rostlin a dodržování platných právních předpisů pro bezpečné zacházení s přípravky.
 • Sledování výskytu škodlivých organismů a hlášení výskytu neobvyklých škodlivých organismů.
 • Správné nakládání s prázdnými obaly od přípravků a nakládání s prošlými (obsoletními) přípravky.
 • Technické práce na úseku pokusnictví a testování strojů na ochranu rostlin.
 • Vedení prvotní evidence dle zákona a obměny přípravků a chemických zásahů.
 • Zajišťování vhodných přípravků na ochranu rostlin dle aktuální potřeby.
 • Zpracování komplexních plánů ochrany pro jednotlivé plodiny se zřetelem na uplatňování principů integrované ochrany.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31421 - Technici agronomové 25 667 24 553

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání