Přeskočit navigaci

Energetik specialista výroby elektrické energie

Charakteristika

Energetik specialista výroby elektrické energie provádí nejsložitější specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti rozsáhlých zařízení na výrobu elektrické energie, řídí větší provozní organizační útvary nebo malé odborné útvary a zpracovává vysoce odborné expertizy a analýzy.

Činnosti

 • Jednání se zpracovateli projektové dokumentace, odbornými útvary, správními a jinými orgány a organizacemi.
 • Kontrola a posuzování technických, provozních a ekonomických parametrů výroby energie.
 • Kontrola dodržování technologických postupů pro výrobu nebo provoz energetických zařízení.
 • Navrhování nových alternativních zdrojů výroby elektrické energie.
 • Posuzování projektů nových zařízení včetně zpracovávání připomínek k územně plánovací dokumentaci.
 • Provádění technického dozoru.
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy.
 • Řízení prací vedoucích provozních, technických a údržbářských úseků elektrárny.
 • Řízení procesu technických zkoušek technologií a postupů.
 • Řízení procesu výběrových řízení pro dodavatele investic.
 • Řízení provozu primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny a jejích pomocných systémů.
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách bloku.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.
 • Vyhodnocování efektivnosti rozsáhlých investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Vykonávání stavebního dozoru investora, projednávání změn v průběhu výstavby, zajišťování kolaudací, přebírání staveb a jejich uvádění do provozu.
 • Zpracování koncepcí, metodik a prognóz v oblasti rozvoje spotřeby elektrické energie.
 • Zpracování studií rozvoje výroby elektrické energie.
 • Zpracovávání finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.