Přeskočit navigaci

Samostatný energetik výroby elektrické energie

Charakteristika

Samostatný energetik výroby elektrické energie provádí specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti složitých zařízení na výrobu elektrické energie, řídí organizační útvary, koordinuje a zajišťuje technické činnosti, zpracovává analýzy a expertízy z oblasti výroby elektrické energie.

Činnosti

 • Jednání se zpracovateli projektové dokumentace, odbornými útvary, správními a jinými orgány a organizacemi.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Kontrola investičních dodávek energetických zařízení a systémů, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování.
 • Provádění technicko-ekonomických studií a rozborů.
 • Příprava a kompletace smluvních a jiných dokumentů pro jednotlivé akce v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Řešení a vyhodnocování výzkumných a vývojových úkolů v energetice.
 • Řízení prací mistrů na vymezeném technologickém úseku.
 • Sestavování plánu výroby elektrické energie.
 • Spolupráce na tvorbě koncepcí a prognóz rozvoje energetiky v oblasti výroby elektrické energie.
 • Spolupráce na zajišťování a posuzování návrhů na modernizaci a opravy elektrárny.
 • Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.
 • Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Vykonávání manipulací na zařízeních primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny.
 • Vykonávání stavebního dozoru investora v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem organizace.
 • Zajišťování povolení a dalších podkladů v oblasti energetiky od orgánů státní správy.
 • Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii podniku.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.