Přeskočit navigaci

Samostatný energetik distribuce elektrické energie

Charakteristika

Samostatný energetik distribuce elektrické energie provádí specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti složitých zařízení na distribuci elektrické energie, řídí organizační útvary, koordinuje a zajišťuje technické činnosti, zpracovává analýzy a expertízy z oblasti rozvodu energie.

Činnosti

 • Analýza a aktualizace funkčnosti systémů TIS a GIS.
 • Jednání s projektovými a inženýrskými organizacemi a organizacemi budoucích zhotovitelů díla.
 • Kalibrace složitých, technicky náročných a vysoce přesných měřicích přístrojů pro energetiku.
 • Operativní (dispečerské) řízení provozu zařízení VN na úrovni rajónního dispečinku.
 • Projektová příprava a projektování řídicí techniky a jejích sítí.
 • Provádění kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
 • Provádění technického dozoru a přejímacího řízení při uvádění zařízení do provozu.
 • Řešení požadavků zákazníků na připojení do elektrizační sítě, jednání se zákazníky.
 • Řízení likvidace poruch VN, operativní řízení poruchových čet.
 • Sestavování a aktualizace dispečerských schémat v energetických sítích.
 • Sestavování parametrizačních programů pro měření odběru elektrické energie.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Vyhodnocování provozuschopnosti rozvodných zařízení a navrhování opatření ke snížení poruchovosti.
 • Vyřizování výměn a tranzitů elektrické energie se zahraničními partnery.
 • Zajišťování provozu rozvodného zařízení o VN nebo VVN v územní působnosti distribuční společnosti.
 • Zpracování cenových a obchodních podkladů pro obchodování s elektrickou energií.
 • Zpracovávání a vedení technické a provozní dokumentace systémů zařízení řídicí techniky.
 • Zpracovávání koncepce rozvoje a obnovy elektrizační sítě.
 • Zpracovávání krátkodobých a střednědobých prognóz a plánů vývoje obchodu s elektrickou energií v oblasti dodávek a nákupu.
 • Zpracovávání technických a ekonomických podkladů rozvojových záměrů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.