Přeskočit navigaci

Energetik technik výroby elektrické energie

Charakteristika

Energetik technik výroby elektrické energie provádí technické práce při zajišťování provozuschopnosti zařízení a při výrobě elektrické energie, řídí vymezené organizační útvary, koordinuje a zabezpečuje technické činnosti a technickou dokumentaci.

Činnosti

 • Kontrola dodržování technologických postupů v provozech.
 • Kontrola dodržování technologických postupů ve výrobě nebo v navazujících provozech.
 • Montáž a instalace prvků, zařízení, sítí a systémů řídicí techniky.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Řízení činností obsluh elektrárenských výrobních bloků a navazujících technologických úseků.
 • Řízení činností při likvidaci poruch a mimořádných stavů výrobních bloků.
 • Řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
 • Řízení provozu a údržby klasické elektrárny.
 • Spolupráce při sestavování plánu výroby elektrické energie v elektrárně.
 • Stanovování technologických postupů a technologických podmínek podle zadání nebo standardních postupů.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
 • Vypracování protokolů o výsledcích kontrol.
 • Vyřizování reklamací v energetice.
 • Zajišťování podkladů pro rozšiřování, modernizaci a opravy elektrárny.
 • Zajišťování provozu výrobního bloku v elektrárně v souladu s operativními dispečerskými plány.
 • Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu zařízení elektráren.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.