Přeskočit navigaci

Energetik specialista distribuce elektrické energie

Charakteristika

Energetik specialista distribuce elektrické energie provádí nejsložitější specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti rozsáhlých zařízení pro distribuci elektrické energie, řídí větší provozní organizační útvary nebo malé odborné útvary a zpracovává vysoce odborné expertízy a analýzy.

Činnosti

 • Kontrola provozu energetických soustav a rozhodování o potřebných zásazích.
 • Koordinace a metodické řízení činností techniků energetických dispečinků.
 • Metodické usměrňování činnosti měrové služby.
 • Operativní řízení provozu přenosové elektrizační soustavy.
 • Plánování provozu rozsáhlých energetických soustav.
 • Posuzování technických a ekonomických podkladů investičních záměrů.
 • Projektová příprava a projektování obnovy a rozvoje systémů a zařízení řídicí techniky a jejích sítí.
 • Realizace zásadních strategických rozhodnutí v oblasti rozvoje a obnovy elektrizační sítě.
 • Řízení prací při zpracování koncepce rozvoje a obnovy elektrizační sítě.
 • Řízení prací při zpracovávání dokumentace rozvoje a obnovy elektrických sítí a zařízení.
 • Řízení prací v oblasti provozu a údržby DS a rozvodných zařízení.
 • Řízení provozu systémů řídicí techniky včetně koordinace jednotlivých subsystémů.
 • Sestavování parametrizačních programů pro měření odběru elektrické energie.
 • Sjednávání a upřesňování požadavků na provoz energetických soustav a na distribuci energií.
 • Sjednávání operativních dovozů v rámci uzavřených smluv.
 • Spolupráce s centry zajišťujícími výrobu elektrické energie.
 • Spolupráce s projektovými a inženýrskými organizacemi a organizacemi budoucích zhotovitelů díla.
 • Tvorba a aktualizace dispečerských schémat v energetických sítích.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.