Přeskočit navigaci

Odečítač vodoměrů

Charakteristika

Odečítač vodoměrů provádí odečet spotřeby vody.

Činnosti

  • Kontrola funkčnosti uzávěru před a za vodoměrem, funkčnosti vodoměru včetně registračních údajů (číslo vodoměru, číslo plomby).
  • Kontrola připojení objektu na veřejnou kanalizaci včetně jejich zpoplatnění.
  • Provádění odečtů spotřeby vody u odběratelů.
  • Přešetřování nesrovnalostí zjištěných při odečtech spotřeby vody u odběratelů.
  • Vedení písemných záznamů (včetně potřebných náčrtků) o jednáních a prověrkách učiněných v terénu v rámci přešetření případu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vedení seznamu odběrných míst, zajišťování jeho aktualizace a spolupráce na inventarizaci odběrných míst.
  • Vyhodnocování poznatků z terénu a zpracování záznamů o zjištěných nedostatcích.
  • Zpracování podkladových materiálů pro účely fakturace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9623 - Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů 21 899 00
96230 - Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání