Přeskočit navigaci

Specialista ESF ve SZ

Charakteristika

Specialista ESF ve SZ rozpracovává strategie politiky zaměstnanosti do dílčích koncepcí, zpracovává metodické pokyny, manuály a řídící akty v oblasti implementace ES. Připravuje a koordinuje realizaci programů a projektů s využitím Evropského sociálního fondu, provádí ověřování a kontrolu plateb v rámci realizace těchto projektů.

Činnosti

 • Finanční řízení projektů a zpracování finančních plánů.
 • Metodické vedení a sjednocování postupů v rámci implementace ESF ve smyslu nařízeních EK.
 • Odpovědnost za věcnou kontrolu a vyhodnocení projektů ESF.
 • Organizace, příprava a administrace zadávacích řízení.
 • Ověřování souladu realizace programů s právními předpisy ČR i směrnicemi EK.
 • Podílení se na vytváření a ověřování funkčního a efektivního systému finančního řízení implementační struktury programů ESF.
 • Provádění věcné veřejnosprávní a finanční kontroly fyzické realizace projektů dle příslušných zákonů, nařízení a řízené dokumentace.
 • Spolupráce při budování informačního systému strukturálních fondů a ESF.
 • Tvorba rozvojových programů pro využívání prostředků rozpočtu EU.
 • Vypracování řídící dokumentace, směrnic a vysvětlujících instrukcí k zásadním oblastem aplikace programů ESF.
 • Zajišťování přípravy, právní podpory a organizace výběrových řízení na dodavatele zboží nebo služeb podle potřeby jednotlivých projektů.
 • Zodpovědnost za rozpracování koncepčních dokumentů a metodických postupů pro věcné řízení a realizaci projektů financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu v oblasti zaměstnanosti.
 • Zpracování podkladů pro audity a kontroly prováděné EK, ŘO.
 • Zpracování podkladů pro výroční, závěrečné a monitorovací zprávy o provádění pomoci z ESF.
 • Zpracování stanovisek k programovým materiálům zabývající se problematikou strukturálních fondů v ČR.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání