Přeskočit navigaci

Specialista pro kontrolní činnost SZ

Charakteristika

Specialista pro kontrolní činnost SZ předkládá návrhy právních předpisů, tvoří řídící akty a metodiky, koordinuje a metodicky usměrňuje oblast kontroly vykonávané úřady práce podle zákona o zaměstnanosti.

Činnosti

  • Analyzování kontrolní činnosti úřadů práce.
  • Koordinování činností úřadů práce na úseku kontroly ve svěřených oblastech, včetně celostátních kontrolních programů zadávaných z úrovně MPSV ČR.
  • Metodické vedení úřadů práce v oblasti kontroly předpisů o zaměstnanosti a ostatních pracovněprávních předpisů.
  • Příprava podkladů pro tiskové zprávy o kontrolní činnosti služeb zaměstnanosti.
  • Spolupráce s úřady práce při vyřizování podnětů, stížností a petic.
  • Vydávání a evidence průkazů kontrolorů úřadů práce.
  • Zpracování dílčích a komplexních zpráv o kontrolní činnosti úřadů práce pro vedení MPSV ČR další orgány a instituce.
  • Zpracování stanovisek k návrhům zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů souvisejících s kontrolami podle zákona o zaměstnanosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.