Přeskočit navigaci

Specialista pro koordinaci a modernizaci SZ

Charakteristika

Specialista pro koordinaci a modernizaci SZ zpracovává koncepce a koordinuje naplňování koncepcí vývoje, modernizace a zpracování standardů procesů v oblasti služeb zaměstnanosti, navrhuje a spolupracuje na tvorbě a realizaci projektů v oblasti modernizace služeb zaměstnanosti. Koordinuje tok informací a komunikaci útvarů úseku SSZ a jiných úseků MPSV s úřady práce a spolupráci s ostatními subjekty v oblasti prosazování strategie a zásadních opatřeních politiky zaměstnanost.

Činnosti

  • Koordinace prací v oblasti standardizace činností úřadů práce a dalších služeb zaměstnanosti.
  • Koordinace spolupráce s ostatními orgány státní správy, zaměstnavatelskými organizacemi, profesními odborovými svazy a dalšími subjekty v oblasti prosazování strategie a zásadních opatřeních politiky zaměstnanosti.
  • Koordinace spolupráce úřadů práce se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního zabezpečení, zaměstnavateli a dalšími subjekty při realizaci politiky zaměstnanosti.
  • Koordinace toku informací a řídících aktů z útvarů MPSV směrem k úřadům práce a zpět.
  • Navrhy a zpracování opatření k optimalizaci metod řízení a organizační struktury sítě služeb zaměstnanosti.
  • Podílení se na tvorbě projektů národního a regionálního charakteru v oblasti modernizace služeb zaměstnanosti s účastí zahraničních investorů a evropských strukturálních fondů.
  • Podílení se na vytváření koncepčních, metodických a analytických materiálů souvisejících s využíváním prostředků ESF v oblasti modernizace systému státní politiky zaměstnanosti.
  • Vytváření celostátních koncepcí v oblasti služeb zaměstnanosti.
  • Zajištování vzájemné provázanosti, účelnosti a formální správnosti úkolů a doporučení předkládaných odbornými útvary MPSV ředitelům úřadů práce.
  • Zpracování komplexní koncepce modernizace služeb zaměstnanosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24222 - Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy 00 35 730

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.