Přeskočit navigaci

Specialista pro metodiku SZ a správní řízení

Charakteristika

Specialista pro metodiku SZ a správní řízení předkládá návrhy právních předpisů, tvoří řídící akty a metodiky politiky zaměstnanosti, metodicky usměrňuje vybrané agendy služeb zaměstnanosti, poskytuje právní služby v oblasti zaměstnanosti. Koordinuje oblast ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a jednotnou evidenci civilní služby. V oblasti správního řízení plní roli odvolacího orgánu ve správním řízení úřadů práce.

Činnosti

 • Koordinace a zabezpečení jednotné evidence civilní služby.
 • Legislativní spolupráce v oblasti "insolvence zaměstnavatele" a dalších souvisejících právních předpisů.
 • Metodické vedení kontroly úřadů práce v oblasti správního řízení.
 • Metodické vedení úřadů práce při aplikaci předpisů o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů.
 • Navrhování tiskových materiálů pro úřady práce, jejich objednávání a distribuce.
 • Poskytování odborné konzultace v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
 • Poskytování právní služby v oblasti zaměstnanosti zaměstnancům úseku a zaměstnancům úřadů práce.
 • Rozhodování o odvolání.
 • Rozvíjení mezinárodní spolupráce v oblasti předpisů o zaměstnanosti.
 • Sjednocování pracovních postupů a praxe jednotlivých úřadů práce při jejich rozhodovací činnosti v oblasti správního řízení.
 • Sledování a vyhodnocování ukazatelů v oblasti civilní služby.
 • Spolupráce na tvorbě celostátní koncepce zaměstnanosti po stránce právních předpisů na úseku zaměstnanosti.
 • Ukládání spisů a jejich archivace.
 • Vypracování návrhů metodických postupů a opatření v oblasti politiky zaměstnanosti.
 • Vyřizování dotazů, žádostí a námětů úřadů práce v oblasti aplikace předpisů o zaměstnanosti a poskytování konzultace na úseku zaměstnanosti.
 • Zastupování ministerstva v soudních sporech na úseku zaměstnanosti.
 • Zpracování komplexních stanovisek k návrhům právních předpisů souvisejících s problematikou zaměstnanosti.
 • Zpracování koncepcí základních právních úprav v oblasti politiky zaměstnanosti.
 • Zpracování podkladů a stanovisek pro jednání soudů všech úrovní ve věcech zaměstnanosti.
 • Zpracování právních názorů ministerstva k právním předpisům upravujícím otázky zaměstnanosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24222 - Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy 00 35 730

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.