Přeskočit navigaci

Specialista pro poradenství ve SZ

Charakteristika

Specialista pro poradenství ve SZ vytváří celostátní koncepce a metodicky řídí poradenství pro volbu povolání, pro změnu povolání a rekvalifikaci, poradenství pro pracovní rehabilitaci a pro zprostředkování zaměstnání. Koncipuje a předkládá návrhy poradenských programů ve službách zaměstnanosti a zajišťuje agendy při zprostředkování zaměstnání.

Činnosti

 • Koordinace a kontrola vzájemně propojené sítě služeb zaměstnanosti.
 • Koordinace a metodické vedení poskytování individuálních a skupinových poradenských, informačních a dalších služeb v oblasti zaměstnanosti fyzickým osobám.
 • Koordinace činností a sjednocování postupů úřadů práce v oblasti poradenství pro zprostředkování zaměstnání, volbu povolání, změnu povolání a rekvalifikaci a pro pracovní rehabilitici.
 • Koordinace jednotného postupu ve službách zaměstnanosti při aplikaci metodických pokynů a právních předpisů pro síť bilančně diagnostických pracovišť služeb zaměstnanosti.
 • Koordinování a zajišťování bilaterální spolupráce na mezinárodních a národních programech a iniciativách souvisejících se službami zaměstnanosti.
 • Navrhování a realizace projektů vedoucích ke zkvalitnění poradenských služeb v oblasti služeb zaměstnanosti.
 • Podílení se na řízení evropských programů celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti.
 • Spolupráce na přípravě národních plánů zaměstnanosti v oblasti poradenských programů a zprostředkování zaměstnání.
 • Spolupráce při zřizování státních rekvalifikačních středisek a pracovně rehabilitačních středisek pro osoby se zdravotním postižením.
 • Spolupráce s odbornými útvary ministerstva na tvorbě celostátní koncepce politiky zaměstnanosti, na přípravě financování a kontrole čerpání prostředků vynaložených na programy služeb zaměstnanosti.
 • Usměrňování systému individuálních akčních plánů zaměstnanosti dle zákonných úprav zákona o zaměstnanosti a Národního akčního plánu zaměstnanosti ČR.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Vytváření systémů akreditace vzdělávacích programů a certifikace vzdělávacích zařízení dalšího profesního vzdělávání na trhu práce.
 • Vytváření účelově založených pracovních týmů pro řešení problematiky služeb zaměstnanosti.
 • Zabezpečování tvorby národní soustavy povolání v souladu s vývojem na trhu práce.
 • Zajišťování agendy získávání a evidence volných pracovních míst u zaměstnavatelů, agendy uznávání odborné kvalifikace a povolování agentur práce.
 • Zpracování hodnocení jednotlivých procesů služeb zaměstnanosti pro účely analýz trhu práce a vyhodnocení vývoje politiky zaměstnanosti.
 • Zpracování koncepcí v oblasti služeb zaměstnanosti a spolupráce s klíčovými resorty a sociálními partnery a dalšími profesními partnery.
 • Zpracování podkladů pro tvorbu standardů procesů, metodických postupů a opatření, zpracování stanovisek k návrhům právních předpisů a metodických postupů v oblasti služeb zaměstnanosti.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 41 589 29 438
24240 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.