Přeskočit navigaci

Specialista trhu práce ve SZ

Charakteristika

Specialista trhu práce ve SZ zpracovává koncepce a strategie záměrů státní politiky zaměstnanosti, metodicky řídí oblast monitorování trhu práce a vytváření statistik služeb zaměstnanosti, vypracovává analýzy a prognózy situace na trhu práce a v oblasti služeb zaměstnanosti. Podílí se na realizaci technickoorganizačních postupů zaměstnávání cizinců v ČR a občanů ČR v cizině, zajišťuje odborné činnosti v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a hmotné podpory zaměstnavatelů a v oblasti implementace informační sítě EURES.

Činnosti

 • Kontrola dodržování stanovených postupů, pokynů a právních norem v oblasti zahraniční zaměstnanosti a vypracování návrhů na jejich aktualizaci a odstraňování vzniklých nedostatků.
 • Koordinace činností souvisejících se zpracováním analýz, výhledů, studií a prognóz vývoje trhu práce.
 • Koordinace zahraniční spolupráce a pomoci v oblasti statistik, analýz a prognóz.
 • Metodické řízení a sjednocování postupů úřadů práce ve vymezené oblasti služeb zaměstnanosti.
 • Navrhování a příprava zásad a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, spolupráce s klíčovými resorty, sociálními partnery a dalšími profesními subjekty.
 • Navrhování, vytváření a rozvíjení systému statistik a jeho propojení s jednotlivými moduly informačního systému služeb zaměstnanosti.
 • Odpovědnost za přebírání výstupních dat z oblasti zaměstnanosti z informačních systémů ČSÚ a ostatních orgánů státní správy.
 • Podílení se na činnosti evropské a národní Pracovní skupiny EURES.
 • Podílení se na spolupráci ministerstva se službami zaměstnanosti jiných států.
 • Podílení se na zabezpečení agendy zaměstnávání i odborné přípravy cizinců v ČR a občanů ČR v zahraničí v rámci i mimo rámec mezivládních, případně mezinárodních dohod.
 • Spolupráce na projektech zaměstnanosti s celostátní a regionální působností, včetně metodiky jejich realizace v systému finanční podpory zaměstnavatelským subjektům zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením.
 • Spolupráce na tvorbě mezinárodních či mezivládních dohod v oblasti zaměstnávání a na vytváření technickoorganizačních postupů k realizaci mezivládních smluv z oblasti zaměstnávání.
 • Stanovování cílů, výše prostředků a způsobů realizace aktivní politiky zaměstnanosti.
 • Vytváření programů EURES jako součást národních akčních plánů zaměstnanosti.
 • Zodpovědnost za budování a rozvoj informační sítě EURES v členské zemi.
 • Zodpovědnost za rozvoj a realizaci systému investičních pobídek v gesci MPSV.
 • Zpracování analýz a hodnocení agendy dané oblasti služeb zaměstnanosti pro účely analýz trhu práce a vyhodnocení vývoje politiky zaměstnanosti.
 • Zpracování podkladů pro řízení a rozhodování v oblasti trhu práce i pro jiné útvary MPSV.
 • Zpracování podkladů pro tvorbu standardů procesů, metodických postupů a opatření, zpracování stanovisek k návrhům právních předpisů a metodických postupů ve vymezené oblasti služeb zaměstnanosti.
 • Zpracování statistických agregací a přehledů o vývoji zaměstnanosti, nezaměstnanosti a aktivních opatřeních trhu práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2631 - Specialisté v oblasti ekonomie 40 868 33 089
26311 - Specialisté v oblasti národohospodářství 54 448 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání