Přeskočit navigaci

Pracovník SZ - specialista

Charakteristika

Pracovník SZ - specialista zpracovává strategie a koncepce státní politiky zaměstnanosti v souladu s koncepcemi ostatních návazných politik, s mezinárodními závazky ČR a s principy Evropské strategie zaměstnanosti a stanovuje hlavní směry vývoje jednotlivých oblastí státní politiky zaměstnanosti. Zpracovává celostátní analýzy a prognózy vývoje trhu práce, předkládá návrhy právních předpisů, tvoří řídící akty a metodiky, koordinuje a metodicky usměrňuje oblast služeb zaměstnanosti.

Činnosti

 • Koordinace a metodické řízení poradenství služeb zaměstnanosti.
 • Koordinace a zabezpečení jenotné evidence civilní služby.
 • Koordinace činností souvisejících se zpracováním analýz, výhledů, studií a prognóz vývoje trhu práce.
 • Koordinace, metodické řízení a sjednocování postupů úřadů práce v oblasti služeb zaměstnanosti.
 • Koordinování a zajišťování bilaterální spolupráce na mezinárodních a národních programech a iniciativách souvisejících se službami zaměstnanosti, spolupráce na tvorbě mezinárodních či mezivládních dohod v oblasti zaměstnávání.
 • Metodické řízení a koordinace aktivní politiky zaměstnanosti.
 • Navrhování tiskových materiálů pro úřady práce, jejich objednávání a distribuce.
 • Poskytování právní služby a zpracování koncepcí základních právních úprav v oblasti politiky zaměstnanosti.
 • Rozhodovací činnosti v oblasti správního řízení pro vybrané agendy služeb zaměstnanosti.
 • Řízení a realizace programů a projektů zaměstnanosti spolufinancované EU.
 • Tvorba řídících aktů a metodik politiky zaměstnanosti.
 • Vytváření statistik služeb zaměstnanosti.
 • Zajišťování implementace evropské služby zaměstnanosti EURES.
 • Zpracování analýz a hodnocení agendy jednotlivých oblasti služeb zaměstnanosti pro účely analýz trhu práce a vyhodnocení vývoje politiky zaměstnanosti.
 • Zpracování celostátní strategie a strategických záměrů státní politiky zaměstnanosti v souladu s koncepcemi ostatních návazných politik, s mezinárodními závazky ČR a s principy Evropské strategie zaměstnanosti.
 • Zpracování komplexních stanovisek k návrhům právních předpisů souvisejících s problematikou zaměstnanosti.
 • Zpracování koncepcí v oblasti služeb zaměstnanosti a spolupráce s klíčovými resorty a sociálními partnery a dalšími profesními partnery.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání