Přeskočit navigaci

Specialista pro prevenci havárií

Charakteristika

Specialista pro prevenci havárií zajišťuje činnosti vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií a ze zákona o nouzových zásobách ropy spadající do působnosti příslušného Územně samosprávného celku.

Činnosti

 • Evidence a archivace vnitřního havarijního plánu.
 • Kontrolní činnost v oblasti dodržování zákona o prevenci závažných havárií a zákona o nouzových zásobách ropy.
 • Plnění povinnosti člena Krizového štábu kraje.
 • Plnění úkolů krajského úřadu podle zákona o prevenci závažných havárií.
 • Rozhodování o zákazu činnosti provozovatele, pokud neplní povinnosti uložené zákonem.
 • Ukládání pokut provozovatelům za porušení povinností stanovených zákonem.
 • Určování objektů nebo zařízení, jejichž vzájemná poloha zvyšuje možnost vzniku závažné havárie.
 • Vydávání rozhodnutí provozovatelům o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a lhůt pro sjednání nápravy.
 • Zajišťování realizace zákona o nouzových zásobách ropy a spolupráce se SSHR v této oblasti.
 • Zajišťování veřejného projednání programu, bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu.
 • Zpracování informací o výsledcích kontrol pro Českou inspekci životního prostředí a příslušná ministerstva.
 • Zpracovávání vnějšího havarijního plánu a stanovení zón havarijního plánování.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21415 - Specialisté v oblasti krizového řízení 00 41 199

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.