Přeskočit navigaci

Specialista pro IZS a bezpečnost

Charakteristika

Specialista pro IZS a bezpečnost koordinuje činnosti v rámci zvláštních úkolů a bezpečnosti v působnosti příslušného Územně samosprávného celku.

Činnosti

 • Komplexní zajišťování připravenosti na řešení krizových situací a koordinace činností bezpečnostní rady.
 • Koordinace a usměrňování provádění bezpečnostních prověrek fyzických osob.
 • Koordinace a zajišťování všech činností souvisejících s integrovaným záchranným systémem (IZS) a s příslušným zákonem.
 • Plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 • Plnění úkolů souvisejících s výkonem funkce tajemníka bezpečnostní rady a tajemníka krizového štábu.
 • Plnění úkolů spojených s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu.
 • Plnění úkolů vyplývajících ze zákona o krizovém řízení, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a ze zákona o obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou.
 • Plnění úkolů vyplývajících ze zákona o požární ochraně, zákona o ochraně utajovaných skutečností, zákona o prevenci závažných havárií.
 • Vedení evidence o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících, a o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny.
 • Zajištění opatření nutných pro přípravu na použití Armády ČR k záchranným pracem.
 • Zajišťování spolupráce s HZS, ZZS, PČR a s dalšími složkami IZS.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.