Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy

Charakteristika

Samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy zajišťuje příslušné činnosti na úseku bezpečnosti a integrovaného záchranného sytému a činnosti vyplývající ze zákona o obraně a krizovém řízení v působnosti příslušného Územně samosprávného celku.

Činnosti

 • Koordinace a kontrola přípravy na mimořádné události.
 • Koordinace záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události.
 • Organizace a metodické řízení a spolupráce při zpracování krizových a havarijních plánů a zabezpečování jejich schvalování.
 • Organizace činnostii integrovaného záchranného systému (IZS).
 • Plnění povinnosti člena krizového štábu a bezpečnostních rad a zajištění dostupnosti informací o složení Bezpečnostních rad, Krizových štábů v daném ÚSC.
 • Spolupráce při metodickém řízení a zabezpečení kompatibility rozhodnutí bezpečnostních rad, krizových štábů.
 • Zabezpečování chodu pracoviště krizového řízení zřizovaného u HZS a chráněného pracoviště krajského úřadu.
 • Zajištění příslušných činností dle zákona o zajišťování obrany ČR.
 • Zajištění příslušných činností v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy.
 • Zajištění úkolů v oblasti styku s utajovanými skutečnostmi a požadavky agendy zvláštních skutečností.
 • Zajišťování přeneseného výkonu státní správy jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • Zajišťování technického vybavení civilní obrany (CO) včetně zodpovědnosti za hospodaření s materiálem CO.
 • Zodpovědnost za tvorbu, evidenci, manipulaci a skartaci utajovaných a neutajovaných písemností.
 • Zpracovávání předepsaných výkazů, evidencí a statistiky a kontrola příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.