Přeskočit navigaci

Specialista pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí

Charakteristika

Specialista pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí vykonává koncepční a řídící činnosti na daném úseku životního prostředí v ÚSC a zajišťuje metodickou a konzultační činnost v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Činnosti

 • Dozor na úseku ochrany životního prostředí v působnosti ÚSC.
 • Kontrola příslušných oblastí v rozsahu stanoveném zákonnou normou včetně ukládání opatření.
 • Osvětová, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Povolávání výjimek v příslušné oblasti.
 • Přijímání, prověřování a vyřizování podnětů, petic, stížností a oznámení občanů.
 • Spolupráce na tvorbě národních programů v oblasti životního prostředí.
 • Spolupráce s příslušnými institucemi v oblasti životního prostředí.
 • Ukládání pokut za porušení zákona o životním prostředí a za nesplnění uložených povinností.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
 • Vyhodnocování priority ÚSC v oblasti životního prostředí pro udělení finanční podpory.
 • Zajišťování nápravy nesprávných nebo nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně na jednotlivých úsecích životního prostředí.
 • Zajišťování prací spojených s krizovým řízením.
 • Zpracování a schvalování plánů v jednotlivých složkách životního prostředí.
 • Zpracovávání koncepčních a prognózních materiálů v dané oblasti životního prostředí pro samosprávné orgány kraje.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2133 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 29 320
21330 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.