Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník ÚSC pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí

Charakteristika

Samostatný pracovník ÚSC pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí vykonává odborné činnosti na daném úseku životního prostředí v působnosti příslušného ÚSC.

Činnosti

 • Analýza stavu jednotlivých částí životního prostředí v územní působnosti příslušného ÚSC.
 • Dozor na danám úseku životního prostředí v územní působnosti ÚSC.
 • Kontrola dodržování stanovených imisních limitů a emisních stropů.
 • Navrhování a ukládání pokut za porušení zákona o životním prostředí a za nesplnění povinností uložených rozhodnutím příslušného ÚSC.
 • Osvětová, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Přijímání, prověřování a vyřizování podnětů, petic, stížnosti a oznámení občanů.
 • Spolupráce s příslušnými institucemi v oblasti životního prostředí.
 • Udělování souhlasu a vydávání povolení v příslušné oblasti životního prostředí.
 • Údržba obecní zeleně v působnosti příslušného ÚSC a spolupráce s technickými službami a městskou policií.
 • Vydávání povolení k vydání a změnám provozních řádů.
 • Vykonávání přeneseného výkonu státní správy, jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jednotlivých oblastech životního prostředí.
 • Zpracování příslušných výkazů a statistických údajů a vedení příslušné dokumentace a evidence.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 22 829 25 409

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.