Přeskočit navigaci

Specialista dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC

Charakteristika

Specialista dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC koordinuje činnosti na úseku dopravy a plní funkci státního stavebního dozoru v oblasti silniční dopravy v působnosti příslušného úřadu.

Činnosti

  • Kontrola čerpání rozpočtu odboru.
  • Koordinace činností speciálního stavebního úřadu - povolování dopravních staveb.
  • Osvětová, poradenská a školící činnost o bezpečnosti silničního provozu.
  • Plnění funkce orgánu státního stavebního dohledu v silniční dopravě.
  • Plnění funkce speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v příslušném správním obvodu.
  • Řízení procesů, činností ve vymezeném úseku.
  • Spolurozhodování při tvorbě návrhů změn v dopravním systému města.
  • Tvorba koncepce dopravní infrastruktury samosprávního celku.
  • Vyměřování pokut a správních poplatků, řešení přestupků.
  • Zajišťování znaleckých posudků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.