Přeskočit navigaci

Specialista dopravně správních agend v ÚSC

Charakteristika

Specialista dopravně správních agend v ÚSC koordinuje činnosti úseku registru řidičů a vozidel a rozhoduje o technické způsobilosti motorových vozidel.

Činnosti

 • Kontroluje činnosti spojené s vydáváním osvědčení o registraci silničního motorového vozidla, přidělování registrační značky a zápis údajů do technického průkazu vozidla.
 • Koordinace správy registru vozidel a z registru řidičů v rozsahu stanoveném zákonnou normou.
 • Koordinuje vydávání řidičských průkazů, provádění změn a předávání zhotovených řidičských průkazů občanům.
 • Metodické usměrňování činností spadajících do oblasti dopravně správních agend.
 • Rozhodování o provádění změn údajů v registru vozidel a registru řidičů.
 • Rozhodování v oblasti odnětí, vrácení, omezení, podmínění či pozastavení řidičského oprávnění.
 • Řízení a kontrola správnosti postupů při vyřizování žádostí občanů a institucí.
 • Řízení procesů, činností ve vymezeném úseku.
 • Schvalování technické způsobilosti silničního vozidla.
 • Spolupráce s příslušnými správními orgány, fyzickými a právnickými osobami.
 • Vedení správního řízení a rozhodování o uložení pokuty dle příslušné zákonné normy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.