Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC

Charakteristika

Samostatný pracovník dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC zajišťuje a koordinuje činnosti na úseku dopravy a plní funkci státního stavebního dozoru v oblasti silniční dopravy v působnosti příslušného úřadu.

Činnosti

 • Koordinace činností speciálního stavebního úřadu - povolování dopravních staveb.
 • Osvětová, poradenská a školící činnost o bezpečnosti silničního provozu.
 • Plnění funkce orgánu státního stavebního dohledu v silniční dopravě.
 • Plnění funkce speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v příslušném správním obvodu.
 • Podíl na návrzích koncepcí dopravní infrastruktury samosprávního celku.
 • Prověřování a řešení stížností, podání, oznámení, petic a podávání informací.
 • Sledování a vedení čerpání rozpočtu odboru.
 • Spolupráce při tvorbě návrhů změn v dopravním systému města.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyměřování pokut a správních poplatků, řešení přestupků.
 • Zajišťování znaleckých posudků.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.