Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC

Charakteristika

Samostatný pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC zajišťuje a koordinuje činnosti na úseku dopravy a plní funkci státního odborného dozoru v oblasti silniční dopravy v působnosti příslušného úřadu.

Činnosti

 • Kontrola provádění údržby městských komunikací a veřejného osvětlení.
 • Koordinace změn prováděných v dopravním systému města, včetně cyklostezek, vedení evidence parkovacích stání.
 • Osvětová, poradenská a školící činnost o bezpečnosti silničního provozu.
 • Plnění funkce orgánu státního odborného dozoru v silniční dopravě.
 • Plnění funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Schvalování jízdních řádů na daném území.
 • Sledování a vedení čerpání rozpočtu odboru.
 • Spolupráce na tvorbě rozpočtu v oblasti financování MHD a jiné dopravní obslužnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyměřování pokut a správních poplatků, řešení přestupků.
 • Vytváření koncepce dopravní infrastruktury ÚSC.
 • Zajišťování činnosti dopravního úřadu pro Městskou hromadnou dopravu a taxislužbu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.