Přeskočit navigaci

Pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC

Charakteristika

Pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC zpracovává podklady pro provádění dozoru v oblasti silniční dopravy a zajišťuje výkon státní správy a samosprávy na úseku silničního hospodářství.

Činnosti

  • Plnění funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
  • Poradenská a informační činnost.
  • Příprava, projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území.
  • Spolupráce na tvorbě rozpočtu v oblasti financování MHD a jiné dopravní obslužnosti.
  • Stanovení úprav provozu a uzavírek pozemních komunikací v působnosti samosprávního úřadu.
  • Údržba městských komunikací a zajištění provozu veřejného osvětlení.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyměřování pokut a správních poplatků.
  • Zabezpečování podkladů a zajišťování úkonů při plnění funkce orgánu státního odborného dozoru v silniční dopravě.
  • Zajišťování činnosti dopravního úřadu pro Městskou hromadnou dopravu a taxislužbu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.