Přeskočit navigaci

Vodař

Charakteristika

Vodař zabezpečuje provoz vodních děl, obsluhuje jezová, plavební a přehradní zařízení, sleduje a kontroluje stav vodního toku, provádí údržbu průtočnosti koryt, břehových opevnění a porostů a zajišťuje stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl.

Činnosti

 • Jednání se správními orgány.
 • Kontrola stavu břehových opevnění a porostů a jejich údržba.
 • Měření a pozorování základních provozních veličin.
 • Obsluha malých vodních elektráren.
 • Obsluha přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačního řádu.
 • Obsluha strojů a mechanizačních prostředků.
 • Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav.
 • Plnění úkolů dle programu technicko-bezpečnostního dohledu.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany včetně ochrany povrchových lomů.
 • Sledování a kontrola vodního toku a vodních děl.
 • Sledování jakosti vody v nádržích i na přítocích a kontrola v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Stavební práce při údržbě vodních toků a vodohospodářských objektů.
 • Vedení prvotní evidence měření a výsledků vykonávané práce.
 • Zajišťování provozu a údržby vodních děl.
 • Zjišťování a projednávání přestupků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání