Přeskočit navigaci

Odborný kontrolor služeb zaměstnanosti

Charakteristika

Odborný kontrolor služeb zaměstnanosti samostatně provádí vysoce náročné kontroly ve specializované oblasti. Koordinuje práci kontrolní skupiny, stanovuje metodiky a kontrolní postupy, navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Činnosti

  • Podávání podnětů u příslušných státních orgánů na potřebu změnit, případně zrušit platné právní předpisy.
  • Přijmání, posuzování a rohodování o námitkách proti obsahu protokolu o kontrole.
  • Rozhodování o zahájení/ nezahájení správního řízení.
  • Samostatné vykonání kontroly dodržování platných zákonů u kontrolovaných osob.
  • Stanovování metodiky a kontrolních postupů u kontrolovaných osob.
  • Zajišťování součinnosti s orgány státní správy.
  • Zpracování a projednání protokolů o výsledcích kontrol.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33336 - Odborní kontroloři služeb zaměstnanosti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.