Přeskočit navigaci

Revizní technik plynových zařízení

Charakteristika

Revizní technik plynových zařízení zjišťuje, zda vyhrazená plynová zařízení a jejich provoz odpovídá požadavkům BOZP, vyhledává rizika a navrhuje opatření k jejich minimalizaci.

Činnosti

 • Kontrola vybavení technického zařízení bezpečnostními tabulkami a značkami.
 • Kontrola záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na technickém zařízení.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
 • Ověřování technického zařízení dle průvodní dokumentace a kontrola její úplnosti.
 • Provádění revizí a zkoušek rozvodů plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek tlakových stanic plynu.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na plnění nádob na plyny.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na skladování a přepravu plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na spotřebu plynů spalováním.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na výrobu a úpravu plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na zkapalňování a odpařování plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na zvyšování a snižování tlaku plynů.
 • Vedení dokumentace o provedených revizích a zkouškách.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31158 - Revizní technici ve strojírenství, technici STK 28 106 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.