Přeskočit navigaci

Asistent Probační a mediační služby

Charakteristika

Asistent Probační a mediační služby provádí úkony podle pokynů úředníka Probační a mediační služby směřující k zajištění dohledu nad obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými a ke kontrole výkonu alternativních trestů. Činí dílčí úkony potřebné k řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a vykonává administrativní práce.

Činnosti

  • Administrativní práce.
  • Individuální pomoc obviněnému a působení na jeho osobu za účelem jeho nápravy.
  • Komunikace s příslušným soudcem, státním zástupcem a ostatními orgány.
  • Kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody.
  • Nahlížení do trestních spisů vedených u soudu, státního zastupitelství a Policie České republiky, pořizování výpisků, poznámek a kopií spisů a jejich částí.
  • Obstarání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu zázemí.
  • Organizace a výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými.
  • Příprava pokladů pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, pro schválení narovnání či uložení trestu nespojeného s odnětím svobody.
  • Sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
  • Zjištění stanoviska obviněného a postoje poškozeného k podmíněnému zastavení trestního stíhání, narovnání, k uložení trestu obecně prospěšných prací nebo k uložení jiného trestu nespojeného s odnětím svobody.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociální práce 20 485 22 574
34126 - Sociální pracovníci v probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních 00 22 314

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.