Přeskočit navigaci

Lesní inženýr správce

Charakteristika

Lesní inženýr správce organizuje a zajišťuje odbornou správu lesa ve smyslu platného zákona o lesích.

Činnosti

 • Komunikace s orgány státní správy, institucemi a zařízeními v rámci působnosti řízené lesní správy.
 • Kontrola čerpání poskytnutých finančních příspěvků nárokované z lesního zákona.
 • Organizace a řízení lesní správy v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 • Vypracování žádostí o finanční příspěvky nárokované z lesního zákona.
 • Zajišťování ochrany lesů proti škodlivým činitelům.
 • Zajišťování péče o hmotný i nehmotný majetek lesní správy.
 • Zajišťování řádného lesnického hospodaření, včetně přípravy lesní výroby v těžební a pěstební činnosti.
 • Zajišťování řádného mysliveckého hospodaření ve spravovaných honitbách.
 • Zajišťování tvorby lesních hospodářských plánů a kontrola plnění jejich závazných ustanovení.
 • Zajišťování údržby sítě lesních cest.
 • Zpracování návrhu výstavby sítě lesních cest.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21325 - Specialisté v oblasti lesnictví 31 611 26 495

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání