Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník celního dohledu

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Samostatný pracovník celního dohledu koordinuje operační činnosti a rozhodování o mimořádných opatřeních při provádění celní kontroly a dohledu.

Činnosti

 • Koordinace a usměrňování dohledu a kontroly ve směně nebo ve skupině.
 • Objasňování přestupků a deliktů.
 • Odborné činnosti dohledu a kontroly v rámci jednotlivých agend s vazbami na další agendy.
 • Odborné specializované činnosti při dohledu a kontrole s použitím kontrolních technických prostředků nebo služebních psů.
 • Odhalování celních a daňových přestupků, deliktů nebo trestných činů, provádění úkonů v trestním řízení anebo plnění úkolů v těchto oblastech vyplývajících z mezinárodních smluv v útvarech s vymezenou územní působností.
 • Plnění úkolů v oblastech stanovených zvláštními předpisy a mezinárodními smlouvami.
 • Samostatné plnění úkolů při odhalování a dokumentaci celních a daňových deliktů, trestných činů a provádění úkonů v trestním řízení.
 • Úkony v rámci dohledu a kontroly pod odborným vedením.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování veřejného pořádku v rámci integrovaného záchranného systému.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.