Přeskočit navigaci

Specialista v oboru regulace energetiky

Charakteristika

Specialista v oboru regulace energetiky vytváří koncepci regulace v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství, stanovuje pravidla usměrňování cen včetně sledování dodržování standardů kvality dodávek a služeb v elektroenergetice.

Činnosti

 • Konzultační činnost v oblasti regulace cen elektřiny, plynu, tepelné energie a souvisejících služeb a v oblasti organizce trhů s elektřinou, plynem a teplem.
 • Podávání podnětů ke kontrole Státní energetické inspekci.
 • Podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence.
 • Sledování a vyhodnocování dodržování standardů kvality dodávek a služeb v elektroenergetice.
 • Stanovení hodnot regulačních parametrů pro regulační období.
 • Stanovení pravidel trhu s elektřinou včetně vyhodnocení jejich účinnosti.
 • Stanovení pravidel usměrňování cen tepelné energie.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracování metodických pokynů k regulačnímu výkaznictví a účetnictví.
 • Zpracování návrhů koncepce regulace v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství.
 • Zpracování návrhů pro změnu legislativy v oblasti energetiky.
 • Zpracování podkladů pro stanovení ceny za přenos elektřiny, systémové služby, distribuci elektřiny pro jednotlivé napěťové hladiny, včetně kalkulace jednotlivých komponent.
 • Zpracování podkladů pro stanovení ceny za přepravu plynu, uskladnění plynu, distribuci plynu, ceny dodávek plynu včetně kalkulace jednotlivých komponent.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.