Přeskočit navigaci

Specialista udělování licencí v energetice

Charakteristika

Specialista udělování licencí v energetice posuzuje splnění podmínek pro udělení, změnu nebo zrušení licencí pro podnikání v energetických odvětvích a zabezpečuje dohled nad výkonem licencovaných činností.

Činnosti

 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti licencí.
 • Podávání podnětů ke kontrole Státní energetické inspekci.
 • Rozhodování o držení více licencí jedním podnikatelským subjektem.
 • Rozhodování o povinnosti poskytnout energetické zařízení pro činnost nad rámec licence.
 • Rozhodování o udělení licence, změně licence nebo zrušení licence.
 • Rozhodování o uložení povinností dodávek nebo distribuce nad rámec licence.
 • Účast na přípravě zákonů a prováděcích předpisů v oblasti energetiky.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocení plnění podmínek podnikání podle energetického zákona na základě regulačních výkazů.
 • Zabezpečení dohledu nad výkonem licencovaných činností.
 • Zajišťování dozoru nad kontinuálními dodávkami energií.
 • Zajišťování správního procesu a vydávání správních rozhodnutí ve shora uvedených případech včetně posuzování plnění stanovených podmínek k udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, jejich změn a zániků.
 • Zpracování odborných stanovisek ke sporným případům v oblasti elektroenergetiky.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.