Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník správy kmitočtového spektra

Charakteristika

Samostatný pracovník správy kmitočtového spektra zabezpečuje přidělování a využívání kmitočtového spektra a vykonává dozor nad využíváním rádiových kmitočtů.

Činnosti

  • Kontrola plnění podmínek stanovených v oprávněních nebo přídělech rádiových kmitočtů a odstraňování zjištěných nedostatků.
  • Plánování, koordinace a přidělování kmitočtových pásem a rádiových kmitočtů včetně mezirezortní a mezinárodní koordinace a evidence.
  • Příprava podkladů a stanovení poplatků za využívání rádiových kmitočtů.
  • Vedení evidence poplatků, inkaso poplatků a zajištění pohledávek.
  • Vedení příslušné dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy.
  • Zabezpečení výkonu státní správy kmitočtového spektra v oblasti přidělování a účelného využívání rádiových kmitočtů.
  • Zajištění správních řízení v rámci správy kmitočtového spektra.
  • Zpracování požadavků na technické řešení pro činnosti související s kmitočtovým plánováním a využíváním rádiových kmitočtů.
  • Zpracování rozhodnutí o udělení individuálních a krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 28 587 27 772

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.