Přeskočit navigaci

Specialista regulace sítí a služeb elektronických komunikací

Charakteristika

Specialista regulace sítí a služeb elektronických komunikací zajišťuje výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací pro všechny poskytovatele a uživatele služeb elektronických komunikací a operátory sítí elektronických komunikací.

Činnosti

 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti regulace sítí a služeb elektronických komunikací.
 • Posuzování a vyhodnocování oznámení podnikání, vydávání osvědčení a evidence podnikatelů.
 • Rozhodování v záležitostech regulace komunikačních činností, oprávnění k využívání čísel a propojení sítí elektronických komunikací.
 • Stanovování postupů, zásad a regulace sítí a služeb elektronických komunikací, včetně vazeb na mezinárodní systémy a jejich resorty.
 • Tvorba zásad celostátní koncepce a strategie politiky elektronických komunikací v oblasti podnikání, číslovacích a síťových plánů a propojování veřejných komunikačních sítí.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování vydaných regulačních opatření.
 • Zajišťování metodické, koordinační, normotvorné a odborné činnosti orgánu státní správy ve vztahu k databázím souvisejících s podnikáním v elektronických komunikacích, využívání čísel, číselných řad, kódů, adres a jmen včetně vazeb na mezinárodní telekomunikační orgány a organizace.
 • Zajišťování správních řízení a koordinace řešení sporu mezi operátory veřejných komunikačních sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací v oblasti propojování sítí, přístupu ke službám elektronických komunikací a zpřístupnění.
 • Zpracování návrhů opatření a podkladů pro tvorbu, popř. změny právních předpisů v oblasti elektronických komunikací.
 • Zpracování odborných stanovisek ke smlouvám a podmínkám propojení a přístupu k sítím elektronických komunikací.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2153 - Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) 45 010 32 353

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.