Přeskočit navigaci

Specialista ekonomické regulace a analýz trhů elektronických komunikací

Charakteristika

Specialista ekonomické regulace a analýz trhů elektronických komunikací zpracovává metodiku a koncepci v oblasti cenové regulace elektronických komunikací, zpracovává metodiku sběru a vyhodnocování údajů pro stanovení relevantních trhů včetně provádění analýz a návrhů opatření.

Činnosti

 • Koncepční a normotvorná činnost s celostátní působností v rámci regulační politiky v oblasti regulace elektronických komunikací a to zejména v oblasti soutěžního prostředí a cen.
 • Posuzování koncepčních materiálů a právních předpisů se zřetelem na oblast cen, úroveň soutěžního prostředí, liberalizaci trhu a ochranu spotřebitele.
 • Provádění analýz relevantních trhů elektronických komunikací za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční, včetně návrhů opatření u podniků s významnou tržní silou.
 • Provádění statistických rozborů v rámci státní statistické služby, sledování mezinárodní statistiky v oblasti elektronických komunikací a provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.
 • Regulace cen a provádění cenových kontrol v oblasti elektronických komunikací a v oblasti poštovních služeb a služeb souvisejících s poskytováním poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb.
 • Sledování a vyhodnocování vývoje stanovených relevantních trhů elektronických komunikací, včetně návrhu příslušných opatření.
 • Stanovení přístupů zásad a regulace elektronických komunikací v oblasti cen, oddělené evidence nákladů a výnosů a nákladového účetnictví, a to ve vazbě na mezinárodní systémy a jiné resorty.
 • Stanovení směrů rozvoje cenové politiky.
 • Tvorba celostátní koncepce a strategie politiky v oblasti elektronických sítí a služeb, včetně její koordinace s mezinárodními systémy.
 • Tvorba koncepce poskytování univerzální služby (výpočet a úhrada čistých nákladů), provádění kvalifikovaného odhadu předběžné výše čistých nákladů univerzální služby, posuzování cenové dostupnosti a správa účtu univerzální služby včetně vypracování výroční zprávy.
 • Tvorba koncepce provádění analýz relevantních trhů v oboru elektronických komunikací, včetně konzultací.
 • Tvorba koncepcí regulace v oblasti elektronických komunikací, zejména cen za služby elektronických komunikací.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracování metodiky sběru, zpracování a vyhodnocení údajů pro stanovení relevantních trhů elektronických komunikací v České republice.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2153 - Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) 45 010 32 353

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.