Přeskočit navigaci

Specialista pro mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací

Charakteristika

Specialista pro mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací se podílí na tvorbě koncepce a strategie elektronických komunikací včetně její koordinace s mezinárodními systémy.

Činnosti

  • Tvorba koncepce a strategie elektronických komunikací v oblasti užití a správy regulace trhů elektronických komunikací, čísel a rádiového spektra včetně její koordinace s mezinárodními systémy.
  • Tvorba návrhů nových právních předpisů s celostátní působností včetně zpracování zásadních komplexních stanovisek k předpisům vzhledem k právu ES a jednotným principům regulace dohodnutým na úrovni regulačních orgánů členských států EU.
  • Zastupování ve výborech a institucích Evropské komise, ITU, NATO, CEPT.
  • Zpracování a posuzování materiálů EU a členských států EU týkajících se projektů elektronických komunikací zaměřených na rozvojové programy EU.
  • Zpracování a posuzování návrhů dlouhodobé koncepce využívání rádiového spektra a geostacionární oběžné dráhy, včetně jejich harmonizace se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv.
  • Zpracování koncepce využití číslovacího prostoru a vypracování číslovacích plánů.
  • Zpracování návrhů opatření k zajištění realizace dlouhodobé strategie využívání rádiového spektra a její návaznosti na mezinárodní dohody, směrnice a doporučení.
  • Zpracování podkladů pro návrh plánu přidělení kmitočtových pásem a návrh plánu využití rádiového spektra, včetně jejich harmonizace se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2153 - Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) 45 010 32 353

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.