Přeskočit navigaci

Technický specialista drážního úřadu

Charakteristika

Technický specialista drážního úřadu zabezpečuje schvalování technické a provozní způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení v oblasti drah.

Činnosti

  • Kontrola dodržování povinností provozovatele drah a dopravce.
  • Ověřování způsobilosti osob k řízení drážních vozidel.
  • Ověřování způsobilosti osob k provádění revizí a zkoušek určených technických zařízení v provozu.
  • Poskytování odborných informací.
  • Samostatné zpracovávání všech typů rozhodnutí a vedení správního řízení s celostátní působností.
  • Schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení z hlediska jejich konstrukce a bezpečnosti drážní dopravy.
  • Vedení příslušných evidencí a dokumentace.
  • Vyjadřování se k návrhům technických a právních norem a účast na jednáních normalizačních komisí v příslušném oboru.
  • Výkon státního dozoru ve věcech drah.
  • Zajišťování odborných činností v oblasti státní správy ve věcech drah.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.