Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník drážní inspekce

Charakteristika

Samostatný pracovník drážní inspekce zajišťuje výkon státního dozoru a dozoru ve věcech drah a zjišťuje příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.

Činnosti

 • Kontrola plnění uložených opatření.
 • Návrh opatření na odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a následků.
 • Nezávislé a objektivní zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.
 • Odborná posudková činnost v oblasti bezpečnosti drážní dopravy.
 • Plánování státních dozorů ve věcech drah.
 • Podávání podnětu drážnímu správnímu úřadu na zahájení správního řízení.
 • Provádění kontrolní činnosti v rámci výkonu státního dozoru ve věcech drah.
 • Prověřování, zda při provozování dráhy a drážní dopravy jsou dodržovány příslušné právní normy.
 • Řešení stížností, oznámení a podnětů.
 • Styk s orgány EU a partnerskými institucemi.
 • Včasné informování inspektorátů Drážní inspekce Centrálním ohlašovacím pracovištěm o vzniku závažných nehod.
 • Vedení statistických dat k výkonu státních dozorů a mimořádných událostí, provádění jejich systémové analýzy.
 • Vydávání bezpečnostních doporučení drážnímu správnímu úřadu, dalším orgánům a úřadům, případně i nadnárodním, provozovatelům drah a dopravcům na dráhách.
 • Zjišťování nedostatků ohrožujících bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, jejich příčin a odpovědných osob.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.