Přeskočit navigaci

Pracovník drážní inspekce

Charakteristika

Pracovník drážní inspekce zajišťuje dílčí práce v oblasti sběru a analýzy dat v rámci výkonu státního dozoru ve věcech drah a zjišťuje příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.

Činnosti

 • Kontrola plnění uložených opatření.
 • Nezávislé a objektivní zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v rozsahu stanoveném příslušným prováděcím předpisem.
 • Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 • Provozování Centrálního ohlašovacího pracoviště.
 • Předkládání návrhů na opatření v oblasti bezpečnosti drážní dopravy.
 • Příprava dokumentace k návrhu opatření na odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a následků.
 • Příprava podkladů k provádění kontrolní činnosti v rámci výkonu státního dozoru ve věcech drah včetně plánování státních dozorů ve věcech drah.
 • Příprava podnětů, opatření, rozhodnutí a doporučení týkající se činnosti Drážní inspekce.
 • Řešení stížností, oznámení a podnětů.
 • Sběr informací o dodržování příslušných právních norem.
 • Shromažďování a analýza statistických údajů o činnosti Drážní inspekce v oblasti státních dozorů a mimořádných událostí.
 • Vedení dokumentace uskutečněných státních dozorů a evidence ohlášených mimořádných událostí.
 • Zjišťování nedostatků ohrožujících bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, jejich příčin a odpovědných osob.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání