Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník plavebního dozoru

Charakteristika

Samostatný pracovník plavebního dozoru zajišťuje výkon státního dozoru nad plavbou a vodními cestami a přístavy.

Činnosti

 • Kontrola dodržování podmínek technické a provozní způsobilosti plavidel, plovoucích těles a plovoucích zařízení.
 • Kontrola dodržování pravidel plavebního provozu na vodních cestách.
 • Kontrola potvrzení o zdravotní a odborné způsobilosti členů posádek plavidel.
 • Kontrola předepsané listiny na plavidlech, plovoucích tělesech a plovoucích zařízeních.
 • Kontrola technického stavu plavebních objektů a úplnosti značení vodních cest.
 • Projednávání porušení zákona o vnitrozemské plavbě a stanovení postihu za přestupky a jiné správní delikty.
 • Rozhodování o uložení pokuty za jiné správní delikty na úseku plavby ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě a zákona o vodách.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výběr správních poplatků za prováděné úkony včetně vedení předepsané evidence.
 • Vydávání stanovisek k územním plánům, včetně jejich změn a doplňků.
 • Vydávání stanovisek ke zřizování staveb na sledovaných vodních cestách.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.