Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník dokladů plavidel

Charakteristika

Samostatný pracovník dokladů plavidel zajišťuje výkon státní správy v oblasti schvalování technické způsobilosti plavidel k provozu na vodní cestě.

Činnosti

  • Cejchování plavidel a vydávání cejchovních průkazů.
  • Projednávání přestupků zjištěné v provozu plavidel, ukládání pokut v přestupkovém řízení.
  • Rozhodování o vydání, prodloužení, omezení či odejmutí osvědčení plavidla nebo vystavení zvláštního povolení pro umístění plavidla na vodní cestě.
  • Stanovení počtu a složení lodních posádek.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výběr správních poplatků za prováděné úkony, včetně vedení předepsané evidence.
  • Vydávání povolení k provozování plovoucích těles.
  • Zjišťování nebo ověřování technické způsobilost plavidel k plavbě a plovoucích zařízení k umístění a provozu na vodní cestě.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.