Přeskočit navigaci

Specialista koncepcí a metodiky technické normalizace plavidel a plovoucích zařízení

Charakteristika

Specialista koncepcí a metodiky technické normalizace plavidel a plovoucích zařízení zajišťuje tvorbu předpisů a norem státního dozoru v oblasti technické a provozní způsobilosti plavidel a plovoucích zařízení.

Činnosti

  • Provádění aktualizace lodních listin.
  • Spolupráce na tvorbě výhledových koncepcích a studiích rozvoje plavidel a plovoucích zařízení.
  • Spolupráce při tvorbě předpisů a norem týkající se technické a provozní způsobilosti plavidel a plovoucích zařízení, jejichž vydání přísluší úřadu.
  • Údržba archivu ČSN třídy 32 a průběžné zajišťování informovanost poboček o technické normalizaci v lodním oboru.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování archivu lodních oborových norem LON a poskytování jejich kopií.
  • Zajišťování činnosti spojené se zastoupením České republiky v normalizačních komisích a subkomisích EN a ISO lodního oboru v případě pověření.
  • Zastupování úřadu v technické normalizační komisi Českého normalizačního institutu pro tvorbu norem lodního oboru.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.