Přeskočit navigaci

Specialista plavebních informací

Charakteristika

Specialista plavebních informací zajišťuje výkon státní správy v oblasti budování a provozování GIS ve vodní dopravě.

Činnosti

 • Koordinace a autorizace výstupů ze systému GIS pro veřejnost.
 • Koordinace pořizování, zpracování, aktualizaci, prezentaci a vizualizaci dat v systému GIS.
 • Koordinace spolupráce s externími dodavateli geografických dat.
 • Metodické vedení, průprava a systematické vzdělávání pracovníků podílejících se na tvorbě a využívání systému GIS.
 • Podílení se na tvorbě prezentací vodních cest a plavby i jiných aktivit úřadu.
 • Spolupráce se správcem sítě na zajištění HW potřebného pro provoz GIS.
 • Spolupráce se zpracovateli software pro GIS.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování a aktualizace www stránky úřadu.
 • Zajišťování aplikaci a využívání GIS produktů jiných organizací, které je úřad oprávněn využívat.
 • Zajišťování budování a provozování GIS na úrovni komplexního výkonu správy systému, včetně jeho právního, organizačního, znalostního a technického zajištění.
 • Zajišťování činnosti koordinační skupiny pro tvorbu systému GIS.
 • Zajišťování ochrany externích i interních dat v systému GIS.
 • Zajišťování zavádění geoinformačních a komunikačních technologií.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.