Přeskočit navigaci

Specialista plavebních dokladů

Charakteristika

Specialista plavebních dokladů organizuje a zajišťuje výkon státní správy v oblasti dokladů osob a dokladů plavidel.

Činnosti

  • Cejchování plavidel a vydávání cejchovních průkazů.
  • Projednávání přestupků zjištěné v provozu plavidel, ukládání pokut v přestupkovém řízení.
  • Rozhodování o vydání povolení k provozu na vodních cestách České republiky pro zahraniční plavidla.
  • Rozhodování o vydání, prodloužení, omezení či odejmutí osvědčení plavidla nebo vystavení zvláštního povolení pro umístění plavidla na vodní cestě.
  • Stanovení počtu a složení lodních posádek.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výběr správních poplatků za prováděné úkony, včetně vedení předepsané evidence.
  • Vydávání povolení k provozování plovoucích těles.
  • Zjišťování nebo ověřování technické způsobilosti plavidel k plavbě a plovoucích zařízení k umístění a provozu na vodní cestě.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání