Přeskočit navigaci

Specialista plavebního dozoru

Charakteristika

Specialista plavebního dozoru koordinuje a zajišťuje výkon státního dozoru nad plavbou a vodními cestami a přístavy.

Činnosti

 • Kontrola dodržování podmínek technické a provozní způsobilosti plavidel, plovoucích těles a plovoucích zařízení.
 • Kontrola dodržování pravidel plavebního provozu na vodních cestách.
 • Kontrola potvrzení o zdravotní a odborné způsobilosti členů posádek plavidel.
 • Kontrola předepsané listiny na plavidlech, plovoucích tělesech a plovoucích zařízeních.
 • Kontrola technického stavu plavebních objektů a úplnosti značení vodních cest.
 • Projednávání porušení zákona o vnitrozemské plavbě a stanovení postihu za přestupky a jiné správní delikty.
 • Rozhodování o přerušení nebo omezení plavebního provozu pro vznik překážky v plavební dráze nebo poškození stavby na dopravně významné vodní cestě.
 • Rozhodování o uložení pokuty za jiné správní delikty na úseku plavby ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě a zákona o vodách.
 • Stanovení podmínek a vydávání povolení k přepravě nebezpečných věcí včetně informování příslušných orgánů státní správy a samosprávy.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výběr správních poplatků za prováděné úkony včetně vedení předepsané evidence.
 • Vydávání stanovisek k územním plánům, včetně jejich změn a doplňků.
 • Vydávání stanovisek ke zřizování staveb na sledovaných vodních cestách.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání