Přeskočit navigaci

Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod

Charakteristika

Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod stanovuje technologické postupy v oblasti úpravy vody a technologické postupy čištění odpadních vod v organizaci.

Činnosti

 • Chemicko-technologická řešení havarijních situací v provozu jednotlivých úpraven při haváriích na tocích.
 • Jednání s vodohospodářskými orgány a ostatními institucemi a organizacemi.
 • Kontrola kvality vody ve všech fázích úpravny dle současně platných předpisů a norem.
 • Navrhování koncepcí rozvoje dodávky pitné vody a odkanalizovaní a čištění odpadních vod.
 • Navrhování změn a úprav technologické linky ČOV, které přispívají ke zvýšení kvality vyčištěné vody.
 • Navrhování změn a úprav technologických postupů procesu zkvalitňování výroby pitné vody.
 • Předávání pokynů k realizaci nápravných opatření v technologii úpravy vody včetně kontroly jejich realizace a účinnosti.
 • Příprava ročního plánu odběru vzorků na úpravnách vody a kontrola jeho plnění.
 • Spolupráce při výpočtu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových včetně prognózování těchto plateb v dalším období.
 • Stanovování technologických postupů a technicko-provozní opatření pro uplatnění nových technologií se zaměřením na uplatnění nových poznatků do technologické praxe za účelem zvyšování kvality vyráběné vody.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování výsledků provozu nových technologií.
 • Zajišťování spolupráce s provozem ČOV, zasahování do nastavení technologie čištění odpadních vod.
 • Zpracování plánu odběrů odpadních vod a kalů.
 • Zpracovávání odborných posudků a návrhů na úpravy technologií úpravy vody a čištění odpadních vod.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00
21453 - Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.