Přeskočit navigaci

Vodárenský samostatný technik čištění odpadních vod

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik čištění odpadních vod řídí provoz čištění odpadních vod, zpracování kalu a proces likvidace odpadů.

Činnosti

 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů a postupů a dodržování provozního řádu při čištění odpadních vod.
 • Kontrola nastavených parametrů technologie.
 • Organizace práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod.
 • Rozbory a kontrola oprávněnosti a správnosti fakturace dodavatelů.
 • Sestavování plánů hospodaření čistírny odpadních vod a jejich dodržování.
 • Spolupráce na technickém řešení nových investic do technologie.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyřizování reklamací a stížností zákazníků.
 • Zajišťování laboratorních rozborů odpadních vod.
 • Zavádění nových poznatků a požadavků technologů do praxe.
 • Zpracování návrhů včetně realizace opatření ke kontinuálnímu zvyšování úrovně funkce čistírny odpadních vod.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31224 - Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství 33 679 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.