Přeskočit navigaci

Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody řídí a organizuje práce rozsáhlého provozu úpravny pitné vody.

Činnosti

 • Dozor nad vykonávanými opravami a revizemi zařízení.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Předkládání návrhů na nové investice.
 • Sestavování plánů hospodaření úpravny pitné vody a jejich dodržování.
 • Spolupráce při sestavování revizí a oprav strojního zařízení.
 • Spolupráce se samosprávními orgány (vodoprávními úřady).
 • Účast na uvádění nového zařízení do zkušebního i trvalého provozu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyřizování reklamace a stížnosti zákazníků.
 • Zajišťování hospodárného a bezpečného provozu výroby pitné vody.
 • Zajišťování kontroly ukazatelů kvality upravené vody.
 • Zajišťování laboratorních rozborů vody.
 • Zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.
 • Zavádění nových poznatků a požadavků technologů do praxe.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31224 - Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství 33 679 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.