Přeskočit navigaci

Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody řídí a organizuje práce rozsáhlého provozu úpravny pitné vody.

Činnosti

 • Dozor nad vykonávanými opravami a revizemi zařízení.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Předkládání návrhů na nové investice.
 • Sestavování plánů hospodaření úpravny pitné vody a jejich dodržování.
 • Spolupráce při sestavování revizí a oprav strojního zařízení.
 • Spolupráce se samosprávními orgány (vodoprávními úřady).
 • Účast na uvádění nového zařízení do zkušebního i trvalého provozu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyřizování reklamace a stížnosti zákazníků.
 • Zajišťování hospodárného a bezpečného provozu výroby pitné vody.
 • Zajišťování kontroly ukazatelů kvality upravené vody.
 • Zajišťování laboratorních rozborů vody.
 • Zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.
 • Zavádění nových poznatků a požadavků technologů do praxe.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 31 344 27 141
31224 - Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství 31 328 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.