Přeskočit navigaci

Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod zajišťuje technologické postupy na úpravnách pitné vody a čištění odpadních vod.

Činnosti

 • Jednání s vodohospodářskými orgány a ostatními institucemi a organizacemi.
 • Kontrola kvality vody na základě výsledků laboratorních analýz.
 • Navrhování a zpracovávání plánu rekonstrukcí a oprav technologického zařízení.
 • Navrhování technologických postupů úpravy vody, technicko-provozní opatření pro uplatňování nových technologií úpravy vody.
 • Odpovědnost za dodržování pravidel a zásad obsažených v normách řady ISO.
 • Příprava ročního plánu odběru vzorků na úpravnách vody a programy kontroly kvality vody jednotlivých úpraven a jejich projednání.
 • Sledování a vyhodnocování technologických údajů úpravny vody (ÚV) a čistírny odpadních vod (ČOV).
 • Spolupráce při řešení havarijních situací.
 • Spolupráce při sestavování plánu spotřeby chemikálií.
 • Spolupráce při výpočtu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a prognóza vývoje těchto plateb v dalším období.
 • Účast na připomínkových řízení týkajících se norem a legislativních předpisů.
 • Určování technologických postupů čištění odpadních vod, zajišťování technologických změn a stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek provozních procesů čištění OV.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyřizování reklamací a stížností zákazníků.
 • Zodpovědnost za komplexnost zpracování dat a správnost výstupních dokumentů.
 • Zodpovědnost za realizaci nápravných opatření s cílem přispět ke zvýšení kvality zajišťovaných procesů.
 • Zpracování plánu odběru odpadních vod a kalů.
 • Zpracovávání podkladů pro odborné posudky na technologii ÚV a ČOV.
 • Zpracovávání podkladů pro provozní řády provozů úpravy a čištění odpadních vod.
 • Zpracovávání podkladů pro vyjádření k napojení zdrojů znečištění na kanalizaci a ČOV.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31163 - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 35 344 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.