Přeskočit navigaci

Specialista dohledu nad zadáváním veřejných zakázek

Charakteristika

Specialista dohledu nad zadáváním veřejných zakázek zajišťuje zákonný průběh zadávání veřejných zakázek.

Činnosti

 • Analýza právního a skutkového stavu a zpracování stanovisek k zákonům a materiálům souvisejícím s veřejnými zakázkami.
 • Evidence, monitoring postupů zadávání veřejných zakázek.
 • Plánování a provádění kontrol u zadavatelů veřejných zakázek.
 • Předkládání stanovisek k materiálům orgánů státní správy týkající se veřejných zakázek.
 • Přezkoumávání zákonnosti úkonů zadavatelů s cílem zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů, vypracování rozhodnutí Úřadu a vedení správních řízení.
 • Příprava podkladů pro zveřejňování pravomocných rozhodnutí.
 • Shromažďování a vyhodnocování podkladů pro jednání rozkladové komise o zadávání veřejných zakázek, vyjadřování odborných názorů.
 • Spolupráce s odbornými subjekty na mezinárodní úrovni a odpovědnost za slučitelnost české legislativy zadávání veřejných zakázek s právem ES.
 • Tvorba celostátní koncepce a koordinace dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.
 • Ukládání a vymáhání pokut.
 • Vydávání metodických pokynů a poskytování metodické pomoci v rámci dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.
 • Vyřizování podnětů, stížností a oznámení, poskytování informací.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24224 - Specialisté podpory podnikání 33 675 28 667

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.